Posted in รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ร่วมงานตลาดถนนคนเดินหมู่บ้านวัฒนธรรม 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติและได้นำสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ผักปลอดสารพิษ ของชาวตำบลโคกสว่างไปวางจำหน่ายขาย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดโครงการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุ 1.นายเอื้อ มาบุญ บ้านสีทนหมู่ที่ 7 2.นายถวิล ราชอินทร์ สีทน ม.3 3.นางดาว เรือนงาน บ้านสีทน ม .7

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับผู้นำชุมชน บ้านสีทน หมู่ 3,7 ได้ร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นายถวิล ราชอินทร์ บ้านสีทน ม.3 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม.

Continue Reading...
Posted in การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้มอบนโยบาย ไม่รับ ไม่ให้ รวมถึงผลประโยชน์อื่น โด ในทุกเทคกาล ให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติ

Continue Reading...
Posted in นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2566

Continue Reading...
Posted in หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑

Continue Reading...