แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 30/01/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 30/01/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 04/01/2023
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ 04/01/2023
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 15/11/2022
อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 15/11/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (ปิดภาคเรียน) 22/09/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (ปิดภาคเรียน) 22/09/2022
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด 08/09/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 29/08/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 29/08/2022
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 18/08/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 27/07/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 27/07/2022
โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๗ บ้านสีทน 01/07/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 24/06/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 24/06/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 14/06/2022
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.)ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤษภาคมและเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 14/06/2022
อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และสำหรับปิดภาคเรียน 24/03/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๑ บ้านโคกสว่าง สายสามแยกบ้านครูแก้วถึงบ้านนายธนเสฏฐ์ ขนาดรางกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๘ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม บ้านวังกะเบา หมู่ที่ ๖ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังทองธรรมิการาม ขนาดอาคารกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/10/2022
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ โดยมีคุณลักษณะเป็นไป ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามบัญชีราคาครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.2561 ฉบับเดือนธันวาคม 2561จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2023
ซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยประจำรถกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/01/2023
จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในตำบลโคกสว่าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ ๓ บ้านสีทน สายสามแยกทางหลวงชนบทถึงบ้านนายบุญธรรม กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2022
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
จ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายเอกพงศ์ ภูมิลา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/10/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่างภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย นายนนท์ธวัช เชื้อมุงคุณ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสว่าง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2021
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านวังกะเบา ขนาดท่อกว้าง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๒ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จากบ้านนางนุ่ม โคตรบรม ถึงบ้านนางทองอี คำวัน รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2021
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโพนสวาง สายจากบ้านนายกาสิม วงค์ศรีชา ถึงหน้าวัดสามัคคีธรรม ปริมาณงาน ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ยาว 110 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) หมู่ ๗ บ้านสีทน สายจากบ้านอาจารย์ประหยัดไปวัดป่าสีทน ปริมาณงานขนาดถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๑๕ ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ อบต.โคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๓ บ้านสีทน ซอยหลังบ้านนายสมคิด ทุมประเสนถึงบ้านนาง นามราช ปริมาณงาน ขนาดถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2021
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ Inverter ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/07/2021
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ ไม้สักสีทอง ขนาด ๑๔๘/๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
จ้างเหมาบริการกู้ชีพ โครงการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่