แบบคำร้องขอยืมใช้ครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากร (เช่น เต๊น โต๊ะ เก้าอี้)