Posted in อื่นๆ

โครงการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2567

สภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่างสน…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหร…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

โครงการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2566

สภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ส…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

โครงการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2565

สภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ส…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

โครงการสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่าง ประจำปีงบประมาณ 2564

สภาวัฒนธรรมตำบลโคกสว่างสน…

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นของปร…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ อื่นๆ

กิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกสถาบันชาติ

Continue Reading...
Posted in อื่นๆ

แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจ…

Continue Reading...