Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

ประกาศเรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ

Continue Reading...
Posted in รายงานทางการเงิน

รายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำปี-61

Continue Reading...