ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๑ บ้านโคกสว่าง สายสามแยก บ้านครูแก้วถึงบ้านนายธนเสฎฐ์ ขนาดรางกว้าง ๑.๓๐ เมตร ลีก 0.๔o เมตร ยาว ๘๘ เมตร รายละเอียดตาม แบบแปลนและประมาณราคาที่องค์การบริหารสวนตำบลโคกสว่างกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เร1
Admin

Share: