ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอม แจ้ง จำนวน ๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๐20. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เร5pdf
Admin

Share: