อบรมให้ความรู้ทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างสนับสนุนงบประมาณ 15,550 บาท ให้แก่ รพ.สต.โคกสว่างวข้อกิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการทันตสุขภาพ1
Share: