วันที่ 12 กันยายนท2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุม ประชาคมขอมติจัดตั้งพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น และตั้ง คณะกรรมการทางทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

Share: