วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และปฎิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ บริเวณหน้าเสาธง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรักสามัคคี ระเบียบวินัย และให้เกิดการพัฒนาคน การสร้างรากฐานที่ดีในสังคมและอนาคตของประเทศ เพื่อให้การดำเนินการบังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

mungmee

Share: