ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม และชาวบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 พ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบทและคว่ำแหล่งน้ำที่ทำให้เกิดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

mungmee

Share: