วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา 2566-2570 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

mungmee

Share: