วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ได้จัดประชุมประชาชมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง

mungmee

Share: